Algemene voorwaarden IVARBO

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Diensten:alle door of namens IVARBO BV aan de opdrachtgever verleende diensten;
  • Opdrachtgever:iedere natuurlijk of rechtspersoon met wie IVARBO BV een overeenkomst gesloten heeft;
  • Opdracht:iedere opdracht van de opdrachtgever aan IVARBO BV;
  • Opdrachtprijs:het bedrag dat de opdrachtgever verschuldigd is voor de desbetreffende opdracht;
  • Overeenkomst:iedere overeenkomst die tussen IVARBO BV en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van, of in verband staand met die overeenkomst.
  • Overmacht:iedere omstandigheid die IVARBO BV redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt verhinderd.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en (rechts)handelingen door of namens IVARBO BV, haar medewerkers, of door IVARBO BV ingeschakelde derden.
  2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door IVARBO BV zijn aanvaard. Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden van IVARBO BV bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst en uitvoering van de opdracht
  1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. De door IVARBO BV opgestelde aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat er voor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.
  3. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien zowel IVARBO BV als de opdrachtgever de overeenkomst heeft getekend.
  4. In geval van opleidingen komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke dan wel mondelinge opgave van de deelnemer en de schriftelijke bevestiging daarvan door IVARBO BV
  5. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede door een medewerker van IVARBO BV gemaakte afspraken en of gedane toezeggingen, binden IVARBO BV slechts indien deze door IVARBO BV schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aansprakelijkheid en verplichtingen van de opdrachtgever
  1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of letsel aan personeel of zaken van IVARBO BV of derden toegebracht, wanneer deze schade of dit letsel is toegebracht tijdens het verblijf in of op het terrein of de installaties van de opdrachtgever of derden in verband met de opdracht. De opdrachtgever zal IVARBO BV vrijwaren voor aanspraken in deze.
 5. Uitvoering van de opdracht
  1. De opdrachtgever zal aan IVARBO BV alle benodigde informatie voor de uitvoering van IVARBO BV's werkzaamheden steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. IVARBO BV heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan deze verplichting heeft voldaan.
  2. IVARBO BV is gerechtigd werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever te laten verrichten door derden indien zij zulks noodzakelijk acht voor de juiste en tijdige uitvoering van de werkzaamheden.
  3. IVARBO BV is gehouden de werkzaamheden naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
 6. Uitvoeringstermijnen
  1. Een door IVARBO BV opgegeven uitvoeringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor IVARBO BV geldende omstandigheden. De uitvoeringstermijn zal door IVARBO BV zo veel mogelijk in acht worden genomen.
  2. In geval van tussentijdse wijzigingen in de werkzaamheden ten behoeve van de diensten, kan IVARBO BV in overleg met de opdrachtgever de afleveringstermijn wijzigen. IVARBO BV houdt de opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en geeft hem desgevraagd inlichtingen voor zover dit, gelet op de aard van de werkzaamheden, mogelijk is.
 7. Prijs en betaling
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in Euro en exclusief door of vanwege de overheid opgelegde heffingen.
  2. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is IVARBO BV gerechtigd deze verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van prijsstijging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. Wijziging van tarieven zal te allen tijde marktconform geschieden en zal de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld worden.
  3. Betaling dient te geschieden door overmaking of storting op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum.
  4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid aangegeven termijn heeft betaald, is IVARBO BV gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van IVARBO BV, vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
  5. Alle buitengerechtelijke kosten die IVARBO BV dient te maken in verband met de incasso van een vordering op de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  6. Alle kosten die IVARBO BV dient te maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskosten overtreffen, tenzij IVARBO BV als verliezende partij wordt veroordeeld.
  7. Indien afspraken met betrekking tot de werkzaamheden voorafgaand aan het werkbezoek op initiatief van opdrachtgever worden geannuleerd, behoudt IVARBO BV zich de reeds voor het werkbezoek gemaakte kosten in rekening te brengen.
  8. IVARBO BV is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. IVARBO BV is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de vertraagde afhandeling van werkzaamheden als gevolg van de opschorting.
 8. Overmacht
  1. Indien IVARBO BV haar verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van overmacht niet heeft kunnen uitvoeren, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat IVARBO BV alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
  2. IVARBO BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijke van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. IVARBO BV is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijze mag worden vertrouwd.
  2. IVARBO BV is evenwel niet aansprakelijk voor:
   • Bij de opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door de opdrachtgever aan IVARBO BV of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de opdrachtgever;
   • Bij de opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade;
  3. De in het vorige lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van IVARBO BV gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van IVARBO BV.
  4. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij IVARBO BV te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
  5. IVARBO BV heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. De opdrachtgever dient IVARBO BV daarvoor een redelijke termijn te stellen.
  6. De omvang van de aansprakelijkheid van IVARBO BV strekt per opdracht niet verder dan het gehele bedrag, dat IVARBO BV ter zake van die opdracht aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
 10. Auteursrechten
  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt IVARBO BV alle intellectuele eigendomsrechten op alle door haar uitgevoerde werkzaamheden.
  2. De door IVARBO BV in het kader van de overeenkomst uitgebrachte rapporten, verslagen, de daarin vervatte gegevens en/of de naam of enig logo van IVARBO BV mogen slechts met voorafgaande toestemming gebruikt worden voor of in (gerechtelijke) procedures tegen derden. Dit is niet anders indien (een gedeelte van) bovengenoemde rapporten of verslagen reeds openbaar geworden zijn.
 11. Geheimhouding
  1. IVARBO BV zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
  2. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van alle elkaar over en weer verstrekte (bedrijfs)informatie.
 12. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten tussen IVARBO BV en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van IVARBO BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft IVARBO BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.