In de nieuwsbrief van oktober 2020 heeft u kunnen lezen over het onderzoek naar het branche-instrument van de Bouw en Infra (Volandis) voor een Risico- Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Inmiddels is het onderzoek, na een scriptieverdediging, afgerond en beoordeeld met een ruim voldoende.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met IVARBO B.V. voor de opleiding Middelbaar Veiligheidskundige (MVK). Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in hoeverre het branche-instrument bijdraagt aan het inventariseren en evalueren van risico’s. Voor het onderzoek is onder andere bij drie bedrijven een vragenlijst en interview afgenomen.

Conclusies

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat RI&E’s die zijn opgesteld met het branche-instrument vooral bijdragen aan het naleven van de wettelijke verplichting voor een RI&E en minder aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor werknemers. Gebruikers ervaren ook gebreken in het branche-instrument. De methode van uitvragen is soms onduidelijk en er wordt vaak naar dezelfde informatie gevraagd. Het branche-instrument zet er niet toe aan om goed na te denken over de risico’s en maatregelen in het bedrijf. Het wordt vooral gebruikt als een afvink-lijst die vanachter een bureau wordt ingevuld zonder daarbij onderzoek te doen naar de dagelijkse praktijk.

Aanbevelingen

Er wordt een aantal aanbevelingen gedaan om hier verbetering in aan te brengen. Eén daarvan is het verder ontwikkelen van het branche-instrument door Volandis. Daarnaast kan door het bepalen van processtappen voor het opstellen van een RI&E de kwaliteit worden verbeterd. Er moet dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het betrekken van werknemers bij het opstellen van de RI&E en bij het uitvoeren van de maatregelen. Daarnaast moet de voortgang van het plan van aanpak beter bewaakt worden door maatregelen SMART te formuleren, werknemers verantwoordelijk te maken en het bijvoorbeeld te borgen in het jaarplan van het bedrijf. Aan de hand van deze aanbevelingen en inzichten gaat IVARBO B.V. verbeteringen doorvoeren zodat klanten nog beter geadviseerd en ondersteunt kunnen worden ten aanzien van de RI&E.